Skip to main content

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky ustanovujú podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľa užívateľovi a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, resp. Záväznej objednávky (ďalej len Objednávka). 
1.2 Spoločnosť Amernes s.r.o. na web stránke 1webdesign.sk (ďalej len "prevádzkovateľ"). 
1.3 Klient: Právnická osoba alebo Fyzická osoba - podnikateľ, Fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorý prostredníctvom on-line rozhrania odošle kompletnú objednávku na službu alebo podpíše zmluvu s prevádzkovateľom, poprípade uzavrie ústnu dohodu s prevádzkovateľom, ktorá bude potvrdená faktúrou. 
2. Definícia základných pojmov 

2.1 „Internet" znamená celosvetová počítačová sieť. 
2.2 „Internetové web stránky' znamenajú stránky s obsahom umiestnené na serveri v sieti. 
2.3 „Tvorba internetových web stránok" znamená vytvorenie dizajnu stránok, začlenenie obsahu (textov, obrázkov, a pod.) dodaného objednávateľom. Viac špecifikácii o tvorbe je uvedené v zmluve, keďže na nie každý projekt sa používa tá istá technológia (CMS, MySql, PHP, ... ). 
2.4 „Objednávateľ" je ten, kto si objednáva vytvorenie diela - web internetových stránok. 
2.5 „Zhotoviteľ" je prevádzkovateľ web stránok. 
2.6 „Online" znamená dostupnosť na sieti - Internet. 
2.7 „Web design" znamená dizajn web stránok založený na tvorbe grafického vzhľadu podľa požiadaviek objednávateľa. 
2.8 „Aktualizácia obsahu webu" znamená nahradzovanie obsahových častí (textov, obrázkov, a pod.). 
2.9 ,Redakčný systém - CMS" znamená publikačný systém určený na správu (vytváranie, úpravy, publikáciu, a pod.) obsahu stránok. 
2.10 „Internetový obchod (e-shop)" je aplikácia pre online nákup, a jeho časti sú popísané v špecifikácii prevádzkovateľa. 
2.11 „Inzertný portál“ je aplikácia na predaj alebo výmenu tovaru a služieb formou inzercie. 
2.12 „Optimalizácia pre vyhľadávače" je viac ako desiatok parametrov ktoré sa nastavujú za účelom čo najlepšieho umiestnenia web stránky vo vyhľadávačoch. 
2.13 „Úplná optimalizácia web stránok" znamená úplnú optimalizáciu všetkých off-page (registrácia do online katalógov a vytvorenie prepojení na hlavnú stránku) a on-page faktorov (optimalizácia kódu). 
2.14 „Základná optimalizácia pre vyhľadávače" znamená optimalizácia kódu web stránky ako i meta značiek. 
2.15 “Zmluva o vytvorení web stránok" znamená zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá je uzavretá medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, ktorá obsahuje popis služieb, špecifikáciu a ďalšie údaje a dojednania zmluvných strán. 
2.16 „Online nákup" znamená objednanie produktov alebo služieb online formou, spravidla s použitím internetu. 
2.17 „Online platby" znamená využitie online platobného systému na zaplatenie platby za produkty alebo služby. 
2.18 „Online objednávkový systém" znamená systém objednania produktov alebo služieb, ktorý pracuje na základe zberu informácii zo strany záujemcu a následných výpočtov cien a výsledných súm objednávky. 
2.19 „Testovacia prevádzka" znamená prevádzku diela za účelom testovania funkčnosti diela. 
2.20 „Odovzdanie diela" znamená ukončenie zmluvne špecifikovaných prác na diele v zmluvne dohodnutom termíne. 
2.21. "Doména" je pre účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok Doménou druhej úrovne. 


3. Práva a povinnosti prevádzkovateľa. 

3.1 Prevádzkovateľ má právo na zaplatenie ceny za dielo a služby tak, ako je uvedené a dohodnuté v zmluve. 
3.2 Prevádzkovateľ má právo na stornovanie zmluvy a ponechanie si storna poplatkov, pokiaľ si klient neplní svoje zmluvne dohodnuté povinnosti. 
3.3 Prevádzkovateľ má právo na všetkých vytvorených web stránkach zobrazovať vždy svoje odkazy podľa aktuálne platných štandardov spoločnosti 1webdesign. 
3.4 Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy a stiahnuť vytvorené stránky z internetu v prípade, keď si klient neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok, čiže v prípade, keď objednávateľ nezaplatí vystavené faktúry do 21 dní po dni splatnosti faktúry. 
3.5 Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné, technické a prevádzkové údaje ako aj zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach medzi zmluvnými stranami označených ako dôverné a že neposkytne osobné údaje používateľa tretej strane. 


4 Práva a povinnosti objednávateľa 

4.1 Objednávateľ má právo na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. 
4.2 Objednávateľ je povinný dodať podkladové materiály v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite a v dohodnutom čase. 
4.3 Objednávateľ je povinný dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s vyhotovením diela (napr. zmluvy s tretími stranami, informácie o web hostingu, a pod.). 
4.4 Objednávateľ je povinný platiť faktúry v dohodnutom termíne. 
4.5 Objednávateľ je povinný vecne zodpovedať na otázky zhotoviteľa. 
4.6 Objednávateľ je povinný reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa a to v najkratšom technicky možnom čase. 


5. Podstatné porušenie Zmluvy alebo Obchodných podmienok 

5.1. Za podstatné porušenie zmluvy alebo Obchodných podmienok užívateľom sa považuje: 
a) úmyselné poskytnutie nesprávnych alebo neúplných údajov v súvislosti so zriadením služby, 
b) úmyselné predlžovanie lehoty na dodanie všetkých materiálov (texty, obrázky, video ...)na vytvorenie web stránky dlhšej doby ako 90dní, 
c) úmyselné vyhýbanie alebo predlžovanie termínu stretnutia sa za účelom prebratia špecifických prvkov objednanej služby dlhšej doby ako 90dní, 
d) opakované používanie služby v rozpore so zmluvou alebo objednávkou, 
e) neuhradenie faktúry za služby a to ani po upozornení a zaslaní tretej upomienky poskytovateľom. 
5.2 V prípade podstatného porušenia zmluvy alebo obchodných podmienok má prevádzkovateľ nárok na okamžité odstúpenie od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy prevádzkovateľom z dôvodov uvedených v článku 5, ods. 5.1., klient nemá nárok na vrátenie predplatného na služby alebo vrátenie zálohy. 


6. Záruka a zodpovednosť za škodu 

6.1 Poskytovateľ neposkytuje záruky na produkty, služby alebo software, plugin, templat tretích strán. 
6.2 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu, ktorú klient spôsobí pri využívaní služieb poskytovaných poskytovateľom v rozpore s právnymi predpismi. 
6.3 Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za užívanie konkrétnej domény užívateľom, a to počas celého obdobia poskytovania služieb, t. j. aj v období kedy je doména užívateľa prechodne registrovaná na poskytovateľa. 
6.4 Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť predovšetkým za: 
a) užívanie domény v rozpore s pravidlami stanovenými pre užívanie ochranných známok, obchodných mien a ostatných predmetov duševného vlastníctva, 
b) za obsah stránok, ktoré užívateľ prevádzkuje pod konkrétnou doménou. 
c) za výpadok spojenia web stránky z dôvodu nefunkčnosti alebo výpadku spojenia so serverom. 
6.5 Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú v dôsledku neodborného a nedbanlivého užívania služieb poskytovaných poskytovateľom. 
6.6 Ak je doména registrovaná na prevádzkovateľa užívateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi nahradí akékoľvek škody, ktoré vzniknú poskytovateľovi v súvislosti s užívaním domény počas celého obdobia poskytovania služby, t. j. aj v období, kedy je doména užívateľa prechodne registrovaná na prevádzkovateľa. 


7. Zrušenie objednávky 

7.1 V prípade, že si klient praje zrušiť už potvrdenú objednávku, je povinný informovať prevádzkovateľa najneskôr do 7 kalendárnych dní, v tomto prípade je klient povinný uhradiť storno poplatok 10€. 
7.2 V prípade, že si klient praje zrušiť už potvrdenú objednávku, spolu so zaplatenou faktúrou (záloha) do 14 kalendárnych dní, prevádzkovateľ má právo si ponechať zálohu vo výške 100% a taktiež stiahnuť web stránku z internetu. Klient nemá ďalej právo využívať web stránku od zhotoviteľa. 


8 Autorské práva 

8.1 Zhotoviteľ nie je majiteľom implementovaného softvéru. Zhotoviteľ poskytuje služby implementácie Open Source softvéru (nastavenie, inštalácia, zmeny), ktoré mu povoľuje príslušná licencia softvéru. 
8.2 Zodpovednosť za dodržanie autorských práv pri implementácii softvéru nesie zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia. 
8.3 Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií, a iných zdrojov) dodaných objednávateľom nesie objednávateľ. 


9. Záverečné Ustanovenia 

9.1 Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými dodatkami k zmluve, podpísaním obidvoma zmluvnými stranami. 
9.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť všeobecné obchodne podmienky v bode 2 bez nutnosti informovať klienta o zmene. 
9.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť všeobecné obchodné podmienky. 
V Bratislave 24.9.2013